Business Case
leer-werkconferenties
kick-off en borging

Opdrachtomschrijving

Situatieschets
De politie organisaties in Nederland staan doorlopend in de belangstelling van de politiek, de maatschappij (via de burgers) en uiteraard ook van de eigen medewerkers. Dit gebeurt veelal met een kritische blik naar de bijdragen die politiewerk levert aan de zorgtaken en veiligheid in Nederland. De korpsambitie wordt dan ook voortdurend vernieuwd en aangescherpt. Uit de politiemonitor bleek dat de externe klanttevredenheid van de politie gedaald is. Vervolgens is door de korpsleiding een congruent besluit genomen, namelijk door te kiezen voor een ambitie die zichtbaar, hoorbaar en voelbaar voor de gehele organisatie moet worden:

Excellent politiewerk: hart voor de burger en collega’s & hard tegen criminaliteit!

Om deze ambitie korpsbreed in de organisatie te verankeren en te borgen,
heeft de korpsleiding ervoor gekozen om de expertise van De M Factor in te zetten: het implementeren en begeleiden van grote veranderingstrajecten.
Gezamenlijk zijn er een aantal stappen gedefinieerd:

 • De politie formeert een stuurgroep die een plan van aanpak maakt waarbij de vastgestelde ambitie centraal staat. Tevens bewaakt zij inhoudelijk het traject. Zodoende blijft de politie eigenaar van het traject.
 • 10 Gouden korpsbrede gedragsregels definiëren als beroepshouding.
 • 9 Leer- /werkconferenties uitvoeren om een bewustwordingsproces op gang te zetten ten aanzien van ‘hart voor de burger en hard tegen criminaliteit’ en de 10 gouden korpsbrede gedragsregels.
 • De korpsambitie verankeren in werkprocessen en onderdeel laten vormen van opleidingsprogramma’s.

Vraagstuk

Hoe brengen wij een veranderingsproces van bewustwording op gang zodat de ambitie “Excellent politiewerk: hart voor de burger en collega’s & hard tegen criminaliteit!” gaat leven binnen de organisatie, en zich gaat manifesteren in zichtbaar, hoorbaar en voelbaar gedrag?

In het kader van dit vraagstuk onderscheidt De M Factor binnen haar eigen werkgebied de volgende twee aandachtsgebieden:

 • Vertrekpunt veranderproces:
  Leer- /werkconferenties met de focus op interne en externe klant. Bij de interne klant wordt verstaan collega’s en/of andere teams, waarbij nadruk ligt op het “geheel is meer dan de som der delen (bron: systeemtheorie)”. De 10 gouden gedragsregels dienen bij dit proces als ondersteuning.
 • Interventieplan:
  Maatwerk interventies in de vorm van denktank/klankbordfunctie over strategie en beleid naar de korpsleiding, ontwikkelen resultaten management betreffende burgergerichtheid en teamontwikkeling op alle niveaus.

Doelgroep

Alle + 5.500 medewerkers van Politie Haaglanden.
Een maatwerkaanpak voor onze klant.

Resultaat

Doelstellingen seminar “Expeditie hart voor de burger en hard tegen criminaliteit”:

 • Erkenning en waardering vanuit de korpsleiding richting medewerkers.
 • Motiveren en inspireren (het vergroten van de bedrijfstrots).
 • Boodschap moet theoretisch onderbouwd worden.
 • Aansluiten bij de actuele situatie rondom het imago van de politie en het werk.
 • Kern: individuele inzet leidt tot collectieve resultaten; samen staan we sterk. Relatie leggen tussen het abstracter groter geheel (bijvoorbeeld de politie en de klanttevredenheid) en de concrete persoonlijke situatie (Wat kan ik doen om dit te verbeteren? Welke handelingen van mij hebben welk effect op het groter geheel?).
 • Verband leggen tussen eigen houding en het effect daarvan.
 • Medewerkers met en voor elkaar aan de slag.
  Zelf vorm en inhoud willen geven aan de focus om verbeterde resultaten te behalen op de interne- en externe dienstverlening.

De input van de stuurgroep, korpsleiding en de expertise van DE M FACTOR hebben er toe geleid dat er een uniek programma ontwikkeld is in de vorm van een leer- /werkconferentie. Hierbij hebben we de balans weten te vinden tussen Educatie, Entertainment  en Empowerment zodat ook een zaal, bestaande uit een dwarsdoorsnede van 550 politiemedewerkers geïnspireerd en betrokken bleef, onder de leiding van Jeff Kooijman, directeur DE M FACTOR.

Het programma bood ruimte voor interactie met 550 deelnemers! De politie had de opdracht gegeven om naast grootschalige aanpak van de leer- /werkconferentie de aandacht te vestigen op het individu. In de workshops werden subgroepen, onder leiding van senior organisatie-adviseurs van De M Factor, aan het werk gezet met de plenair behandelde theorie.

De unieke combinatie van Edmond Öfner, Noordpool Expeditie Leider en DE M FACTOR gaf een inspirerende metafoor, de expeditie. De samenwerking, werkdruk, motivatie, communicatie, eigen verantwoordelijkheid en ook de zwakke punten of conflictsituaties vormden leerpunten voor alle deelnemers. Met behulp van schitterende dia’s en videofragmenten werd het thema “samenwerking” blootgelegd. Tevens zorgde DE M FACTOR ervoor dat op didactische wijze de juiste vertaalslag werd gemaakt naar de bedrijfsdoelstellingen van Politie Haaglanden. Tot slot werden de persoonlijke ambities bepaald (wat neem je mee en wat laat je achter?) en verankerd middels het doorslaan van een houten plank. De deelnemers kwamen er achter dat alleen fysieke kracht niet voldoende is om de plank doormidden te slaan!

“In het najaar hebben 9 leer- /werkconferenties plaatsgevonden voor alle ± 5.500 medewerkers van de politie. Het aantal deelnemers varieerde van 550 tot 600 per conferentie. De conferenties werden door het merendeel van de deelnemers hoog gewaardeerd en gaven veel nieuwe aanknopingspunten voor de organisatie alsmede voor de bureaus om de cultuurverandering verder vorm te geven. DE M FACTOR is nog steeds partner bij het borgen van de implementatie binnen het korps. Dit gebeurt in de vorm van een denktank/klankbordfunctie voor directie en management.

DE M FACTOR draagt ook operationeel bij in het doorontwikkelen van beleid en strategie rondom burgergerichtheid. Hiermee leveren wij tevens een bijdrage aan vervolgsessies op bureauniveau. Dit betekent dat er wordt aangesloten op specifieke aandachtspunten binnen de diverse ploegen van een bureau met betrekking tot burgergerichtheid en teamontwikkeling.

Lees de ervaringen van Politie Haaglanden