Business Case
cultuurvernieuwing

Opdrachtomschrijving

Situatieschets
De brandweerorganisatie is sterk in beweging. Er wordt gewerkt aan samenwerking en schaalvergroting vanwege een gewenste professionaliseringsslag en de oprichting van de veiligheidsregio’s. Daarom is besloten de korpsen van de gemeenten in de regio Haaglanden te integreren tot één geregionaliseerd brandweerkorps. Vijf van deze gemeenten hebben meer dan 100.000 inwoners. De korpsen willen zo een professioneel apparaat creëren dat in
staat is om maximaal te presteren op drie pijlers van de brandweerorganisatie: kwaliteit, capaciteit en continuïteit.

Het doel is om te starten met het proces om het geregionaliseerde korps te formaliseren in Brandweerkorps Haaglanden. Het integratieprogramma dient vervolgens over te gaan in going concern. Om tot een succesvolle integratie van de negen korpsen te komen, is het essentieel dat het 2e echelon (ca. 40 managers) en uiteindelijk de medewerkers (ca. 1.000 in dienstverband en 400 vrijwilligers) de ambitie en nieuwe organisatie gaan omarmen.
Voor het werkelijk bereiken van de medewerkers is betrokkenheid en positionering van het operationeel management cruciaal.

Bij de integratie staat het motto “van denken naar doen” centraal. De brandweer heeft een sterk op de ratio gebaseerde cultuur. Managers en medewerkers zullen daarnaast ook moeten kiezen met hun hart: de juiste beleving bij de nieuwe organisatie. Tijdens het integratieproces wordt bovendien rekening gehouden met de verschillende bloedgroepen binnen het korps, namelijk management, medewerkers in dienstverband, vrijwilligers en de ondersteunende diensten.

Vraagstuk

Ontwerp en voer uit een op maat gesneden programma,waardoor op basis van
de gekozen pijlers leidinggevenden van Brandweer Haaglanden nieuwe gedragspatronen creëren, die ondersteunend zijn aan het realiseren van
de ambities van de geregionaliseerde brandweer en zorgen voor duurzame borging van de gewenste manier van werken in het korps.

Doelgroep
Alle + 200 leidinggevenden van brandweer Haaglanden.

Een maatwerkaanpak voor onze klant

Als antwoord op bovenstaand vraagstuk heeft DE M FACTOR vier opeenvolgende stappen uitgevoerd, die gezamenlijk hebben geleid tot zichtbare, hoorbare en voelbare verbinding tussen het management van de afzonderlijke korpsen.

Resultaat

Stap 1: voorbereiding en analyse (individuele interviews en participerend onderzoek).

Voorafgaand aan de start van het integratieprogramma is bepaald waar alle afzonderlijke korpsen en Brandweer Haaglanden als totaal stonden. Een goede voorbereiding en analyse van de uitgangssituatie heeft voor een scherp zicht gezorgd op mogelijke knelpunten of discussiepunten tijdens de integratie van de korpsen. Interventies zijn hierdoor gerichter ingezet. De analyse is gerealiseerd met behulp van het uitvoeren van een medewerkeronderzoek, interviews en participerend onderzoek

Stap 2: teambijeenkomst topleiding.

Een belangrijke voorwaarde voor het succes van het integratieprogramma is het hebben van een gedeeld beeld over de ambitie met betrekking tot de regionalisering en het committment aan de uitvoering van de plannen. Daarom is samen met de ambtelijke stuurgroep (ASG) in een tweedaagse bijeenkomst het integratieprogramma opgesteld en is tegelijkertijd gestart met de uitvoering ervan. Tijdens deze bijeenkomst is de inhoudelijke koers besproken en vastgelegd. Tevens is er voldoende ruimte genomen voor een investering in teamvorming.

Stap 3: Kick-off integratieprogramma.

In de volgende stap is het hoger management gepositioneerd in het kader van de regionalisering. Zij zullen de focus en samenhang in de praktijk moeten brengen door directe sturing en voorbeeldgedrag. Dit lukt alleen als zij mede-eigenaar zijn van de ambities van Brandweer Haaglanden en bereid zijn om individueel een bijdrage te leveren aan het slagen van het integratieproces. Om dit te bewerkstelligen is een eendaagse leerwerkconferentie met het ASG en het 2de echelon van de negen korpsen georganiseerd. Hierbij is specifiek aandacht gegeven aan de rol van de leidinggevenden in het veranderingsproces en de concrete afspraken daarover.

Stap 4: Implementatie korpsbreed.

Het operationeel management heeft een cruciale rol voor de implementatie van de beoogde integratie en doorvertaling op de werkvloer. Veel van het werk van de brandweer gebeurt namelijk uit het zicht van het middenkader van de organisatie. Inzet en betrokkenheid van de operationeel leidinggevenden zijn dan essentieel om de gewenste professionalisering daadwerkelijk te sturen. Hiervoor is een kritische massa van de operationeel leidinggevenden bewust gemaakt van de noodzaak van de veranderingen, mede-eigenaar geworden en zijn zij bereid om dat te doen wat in hun invloedssfeer ligt om de beoogde professionalisering en integratie tot een succes te maken. Er zijn twee ééndaagse leerwerkconferentie georganiseerd met per dag circa 120 leidinggevenden. De expeditiemetafoor is tijdens deze conferenties ingezet.